Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje-strategije

Program je namenjen nastavnicima, stručnim saradnicima i članovma uprave srednjih i osnovnih škola.

Ciljevi: Povećanje kvaliteta obrazovanja i kvaliteta uključenosti učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u nastavu i vršnjačku grupu. Povećanje kompetencija nastavnika za ostvarivanje inkluzivnog obrazovanja.  Broj programa u  ZUOV katalogu za 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. je 175.  

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1182

Trajanje: 2 dana (16 bodova)

Organizator programa: Udruženje Grupa Most, Ugrinovački put 25. deo br.19.11080 Zemun, Srbija, Beograd, grupa.most@gmail.com, 0645550229.

 Osoba za kontakt: Snežana Lazarević, sneza.lazarevic@gmail.com, 062756572, 0645550229.

Autori: Snježana Mrše, dipl. psiholog i master mirovnih studija, Grupa MOST, Beograd ; Milena Jerotijević, diplomirani psiholog, Grupa MOST , Beograd;

Realizatori: Snježana Mrše, dipl. psiholog i master mirovnih studija, Grupa MOST, Beograd ; Milena Jerotijević, diplomirani psiholog, Grupa MOST , Beograd; Vesna Bogosavlјević, Profesor pedagogoje , Osnovna škola „Slobodan Sekulić„, Užice ; Valentina Zavišić, Diplomirani defektolog , Inicijativa za inkluziju VelikiMali ; Sonja Paripović, profesor razredne nastave , OŠ „Sonja Marinković„, Novi Sad ; Radmila Gošović, Profesor filizofije, Udruženje “Grupa MOST”, Beograd; Nataša Milojević, Diplomirani psiholog , /; Ljubica Jokić, profesor pedagogije i psihologije , OŠ „Milan Mijalković„ Jagodina ; Stamenka Sudar, Diplomirani psiholog , Srednja ekonomska škola Sombor ; Dragica Miražić Nemet, diplomirani psiholog , OŠ „Sonja Marinković” Novi Sad.

Oblast: deca/učenici kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju

Kompetencija: kompetencije za poučavanje i učenje

Prioritetna oblast: Metodika rada sa decom/učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška (rad sa decom iz osetlјivih grupa, decom sa smetnjama u razvoju, migrantima…)

Opšti cilјevi: Povećanje kompetencija nastavnika da podstiču razvoj kapaciteta učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, da koriste odgovarajuće strategije u radu sa njima, osiguraju njihovo učešće i učenje u vršnjačkoj grupi, napredovanje i opstajanje u obrazovanju.

Specifični cilјevi: Ovladavanje: – strategijama prilagođavanja nastave za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom; – procedurom i tehnikama prikuplјanja podataka za izradu sveobuhvatnog pedagoškog profila učenika; – znanjima o specifičnostima u ponašanju učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom; – veštinama procene obrazovnih potreba učenika; – planiranjem mera podrške; – planiranjem časa u odelјenju koje pohađa i učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom; – veštinama upravlјanja odelјenjem koje pohađa i učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Cilјna grupa:nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola,  nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke  baletske likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi.

Teme programa:

  1. dan1. Uvod i otvaranje2. Prepoznavanje smetnji u razvoju i invaliditetaPauza3. Posebni izazovi u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetomPauza za ručak4. Strategije prilagođavanja nastave
  2. dan1. Opis obrazovne situacije deteta/učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Pauza2. Pedagoški profil Pauza za ručak3. Mere podrške Pauza4. Planiranje časa 5. Zatvaranje i evaluacija

Broj učesnika: 30, Trajanje programa: dana: 2, odova: 16;

Cena: 3.170 dinara po učesniku. U cenu su uklјučeni putni troškovi, smeštaj i honorari za dve voditelјke obuke, svi doprinosi predviđeni zakonom i administrativni troškovi Organizacije.