Posredovanje

Posredovanje kao način rešavanja sukoba

Iako je sukob često izvor nevolja i nesreća, on uvek jeste i šansa za postizanje zdrave promene i napretka. Ishod nekog sukoba u velikoj meri zavisi od ponašanja njegovih aktera. Neuko upravljanje sukobom dovodi do borbe i međusobnog povređivanja, koje se obično zaustavlja sudskom presudom i pobedom jedne strane u sporu. U svakom slučaju ono nanosi štetu svim stranama u sporu, a posredno i njihovim porodicama, organizacijama, zajednicana i/ili državama. Otud danas u svetu, paralelno sa pravosuđem, postoji veliki broj centara za medijaciju koji kroz angažman svojih stručnjaka (facilitatora i medijatora) nude pomoć stranama u sporu u vidu onih znanja i veština koje im nedostaju da bi bile u stanju da se čuju i razumeju, prekinu kolo međusobne borbe i povređivanja i ujedine snage kako bi došle do rešenja koje je prihvatljivo za sve. Taj alternativni način rešavanja sukoba zove se medijacija (posredovanje), a od decembra 2005. on je i zakonski ozvaničen u Republici Srbiji.

 

O radu tima za posredovanje Grupe MOST

Kada je nastao i ko čini tim za posredovanje?

Tim za posredovanje oformljen je 1997. sa namerom da široj javnosti, po prvi put u našoj zemlji, učini dostupnim usluge stručnjaka kvalifikovanih za facilitiranje i posredovanje u sukobima i na taj način omoguće onima koji to žele da sukobe u svojoj okolini rešavaju na neformalan, a konstruktivniji i demokratičniji način.
Danas tim za posredovanje čini 12 iskusnih psihologa specijalizovanih za konstruktivno rešavanje sukoba, facilitaciju i medijaciju, kao i saradnici/ce zadužene za kontakte sa strankama.

Koje vrste usluga postoje?

Tim za posredovanje nudi 3 osnovne vrste usluga:

  • Posredovanje između strana u sukobu – poverljiv i konstruktivan proces pregovaranja u kome nepristrasan, neutralan i od svih strana prihvaćeni stručnjak (medijator) predlaže proceduru i potom vodi strane u sukobu ka nalaženju rešenja koje je prihvatljivo za sve. Medijacija je moguća samo onda kada sve strane dobrovoljno i aktivno učestvuju u procesu.
  • Savetodavni rad i/ili facilitaciju grupnih procesa u zastoju – rad stručnjaka sa osobom ili timom (grupom, organizacijom) koji su, suočeni sa konkretnim problemom u svom radu ili privatnom životu, zatražili stručnu pomoć. Ovaj vid usluga pokriva sledeće oblasti: rešavanje sukoba (analiza sukoba, strategija intervencije u sukobu, mapiranje i preokviravanje sukoba, prevazilaženje barijera u pregovaranju i sl.), organizacioni razvoj, timski rad, strateško planiranje i upravljanje, monitoring i evaluaciju.
  • Obuku iz facilitacije, pregovaranja i medijacije – organizovanje 1-5 dnevne obuke koja obuhvata predavanja i intenzivni trening (ili superviziju) koji polaznicima omogućavaju da stečena znanja i veštine samostalno primene u sopstvenoj praksi. Obuka se realizuje kada se prijavi dovoljan broj kandidata i kandidatkinja.

 

Kako doći do usluga? 

Kako izgleda obraćanje nama?

            Na vaš poziv odgovoriće sekretarica Grupe MOST ili neko od stručnjaka i saslušati (zapisati) vaš zahtev i potrebe. U roku od 2-5 dana uslediće povratni poziv stručnjaka tokom koga će vam biti usmeno predložen vid usluge koji je najadekvatniji za rešavanje vašeg problema, a to može biti a) savetodavni rad sa vama, b) facilitacija timskog/grupnog rada, c) posredovanje između strana u sporu, d) vaše uključivanje u adekvatnu obuku ili e) preporuka kome možete da se obratite ukoliko se proceni da vaš problem prevazilazi mandat ili kompetencije tima grupe MOST. Ukoliko prihvatite predloženi vid usluge, sklapa se dogovor o radu na pripremi i izradi strategije i plana intervencije (prosečno 2-7 dana rada stručnjaka). Nakon usvajanja predloga konkretne intervencije potpisuje se ugovor sa naručiocem i otpočinje njena realizacija, koja u proseku traje 12-36 sati rada stručnjaka.

Koje su cene usluga?

Troškovi angažovanja našeg stručnjaka obuhvataju honorar (u proseku 13.000 dinara bruto za dan ili 1.300 bruto za sat rada) i tekuće troškove (utrošeni materijal / put i ishrana za angažman van Beograda). Za pojedine korisnike i vidove usluga, koje se uklapaju u tekuće projekte Grupe MOST, moguće je dobiti 20-70% popusta.
Jedan dan obuke po učesniku/ci košta u proseku 2.900 – 4.600 dinara bruto, zavisno od tipa i mesta / lokacije održavanja obuke.

Kontakti

Konsultantkinje, edukatorke i medijatorke:      

  • Snježana Mrše
064/ 610 9975 njeza@eunet.rs
  • Dragana Ilić
063/834 499 kopernikus@eunet.rs
  • Danijela Petrović
063/411 073 dspetrov65@gmail.com
  • Milena Jerotijević
064/362 4405 m.jerotijevic@gmail.com